JBS nolikums

Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte

Jauno Biologu skola

NOLIKUMS

1. Mērķi un uzdevumi

1.1. Jauno Biologu skola (JBS) ir pasākumu kopa skolēniem zināšanu apgūšanai, prasmju un spēju pilnveidošanai dabaszinātnēs, it īpaši bioloģijā.

1.3. JBS mērķis ir veicināt skolēnu interesi un motivāciju apgūt bioloģiju un citas dabaszinātnes.

1.2. JBS uzdevumi:

1.2.1. nodrošināt iespējas skolēniem nostiprināt un papildināt skolā apgūtās bioloģijas zināšanas;

1.2.2. pilnveidot skolēnu pētnieciskā darba, sadarbības un komunikācijas prasmes;

1.2.3. veidot izpratni par indivīda, sabiedrības, vides un atsevišķu bioloģisko objektu mijiedarbību;

1.2.4. informēt skolēnus par profesijām, kurās nepieciešamas bioloģijas zināšanas, un karjeras izaugsmes iespējām bioloģijas jomā;

1.2.5. popularizēt studijas LU Bioloģijas fakultātē.

 

2. Organizatori

2.1. JBS darbu organizē Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte un citas LU struktūrvienības sadarbībā ar JBS darbību atbalstošām iestādēm.

2.2. JBS kārtas vada LU Bioloģijas fakultātes studenti, mācībspēki un citi piesaistītie speciālisti.

 

3. Dalībnieki

3.1. JBS paredzēta vispārizglītojošo skolu 9.-12. klašu skolēniem, tomēr var piedalīties arī jaunāki skolēni.

3.2. Dalībnieku pienākums ir godprātīgi un aktīvi piedalīties JBS nodarbībās.

3.3. Pirmo reizi piedaloties kārtā, jāreģistrējas dalībai un katrai kārtai atsevišķi jāpiesakās vietnē jbs.lu.lv.

3.4. Katram dalībniekam tiek piešķirts reģistrācijas kods. Tas tiek izmantots uzdevumu lapu parakstīšanai, lai nodrošinātu anonīmu pārbaudi.

3.5. Piedalīšanās JBS nodarbībās ir brīvprātīga. Uzsākt piedalīties JBS nodarbībās skolēni var arī jebkurā mācību gada laikā.

 

4. JBS norise

4.1. JBS kārtu saturu izstrādā LU Bioloģijas fakultātes studenti, mācībspēki un citi piesaistītie speciālisti.Kārtu saturs tiek izstrādāts atbilstoši JBS uzdevumiem un mērķiem un tiek aktualizēts katru mācību gadu, tāpēc skolēni var apmeklēt JBS nodarbības vairākus gadus.

4.2. JBS kārtas notiek 4-6 reizes mācību gada laikā, bet ne biežāk kā reizi mēnesī.

4.3. Kārtās skolēniem tiek piedāvātas lekcijas un uzdevumi, kuriem pēc tam tiek paskaidrotas atbildes.

4.4. Informācija par JBS kārtu vietu un laiku, kārtu temati, mācību materiāli tiek publicēti vietnē http://jbs.lu.lv.

 

5. Kārtu vērtēšana un rezultāti

5.1. Katrā kārtā skolēniem tiek piedāvāti 5-7 uzdevumi. Skolēnu atbildes tiek vērtētas un par tām tiek piešķirti punkti.

5.2. Kārtas kopējo rezultātu nosaka, izsakot katrā no uzdevumiem iegūto punktu skaitu procentuāli no maksimālā un aprēķinot vidējos procentus, kas iegūti visos uzdevumos kopā. Tādā veidā rezultāts tiek izteikts kā 0-100%.

5.3. Mācību gada kopvērtējumu iegūst, aprēķinot vidējo procentuālo vērtējumu, kas iegūts visās kārtās kopā, izņemot vienu kārtu, kura nav apmeklēta vai kurā iegūts viszemākais punktu skaits. Ja nav apmeklēta kāda kārta, tiek uzskatīts, ka tajā iegūtais rezultāts ir 0%.

5.4. Gan katrā kārtā, gan kopvērtējumā katrā klašu grupā (9., 10., 11., 12. klašu grupās) 1.-3. vietu ieguvušie skolēni tiek apbalvoti. 7. un 8. klašu skolēni tiek vērtēti vienā grupā ar 9. klašu skolēniem.

5.5. Kārtas uzvarētāji tiek apbalvoti kārtas beigās vai nākamajā kārtā. Visu dalībnieku rezultāti 1 nedēļas laikā pēc kārtas tiek publicēti JBS tīmekļa vietnē.

5.6. Izlabotie uzdevumi tiek glabāti līdz nākamajai kārtai ieskaitot. Darbu glabāšanas laikā ir iespējams iesniegt apelāciju par iepriekšējās kārtas rezultātiem.

5.7. 12. klašu skolēni, kuri ieguvuši 1.-3. vietu kopvērtējumā, iesniedzot dokumentus studēšanai LU Bioloģijas fakultātes dabaszinātņu bakalaura studijām bioloģijā, konkursā saņem 1000 punktus papildus uzņemšanas konkursā iegūtajiem.

5.8. Skolēnu citas mācību un sabiedriskā darba aktivitātes, par kurām arī tiek saņemti papildus punkti iestājoties LU Bioloģijas fakultātē, nav šķērslis punktu saņemšanai par dalību JBS.

 

6. Citi noteikumi

6.1. Organizatori nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasību ievērošanu.